Huls

Bouwregelgeving

Advisering bouwregelgeving

De bouwregelgeving is de afgelopen jaren steeds complexer geworden. Naast het Bouwbesluit zijn er nog veel direct en indirect aangestuurde normen waarmee rekening moet worden gehouden. Binnen Huls is kennis aanwezig van de verschillende wetgeving en normen en hun onderlinge samenhang.

Bouwbesluittoetsingen

Huls Bouwkostenmanagement kan voor een bouwplan een volledige bouwbesluittoetsing uitvoeren. In de VO-fase kunnen wij door middel van een Quick Scan of een risico-inventarisatie aangeven waar zich in het ontwerp mogelijk vergunningstechnische of kostenverhogende risico's bevinden. Ook wordt aangegeven op welke onderdelen het plan al voldoet aan de bouwregelgeving of op welke punten aanpassing nodig is of een gelijkwaardige oplossing voorhanden is.

Bouwbesluitberekeningen

Huls kan voor u de bouwbesluitberekeningen uitvoeren voor al uw projecten. Hierbij kunt u denken aan brandoverslagberekeningen, daglichtberekeningen, ventilatieberekeningen.

Gelijkwaardige oplossingen

Wanneer een bouwplan niet rechtsreeks kan voldoen aan de eisen uit de Bouwregelgeving, kan mogelijk worden aangetoond dat eenzelfde voorzieningenniveau kan worden gerealiseerd als de bouwregelgeving beoogd, maar dan op een andere wijze als de regelgeving voorschrijft. Huls Bouwkostenmanagement is u graag behulpzaam hierbij om samen met u te zoeken naar de mogelijkheden hiervoor.