Huls

Bouwkosten

Werkmethode

Bij de uitvoering van de opdracht maken wij gebruik van moderne hulpmiddelen en specifieke software. De vakkennis van de mensen achter deze hulpmiddelen bepaalt de kwaliteit van de raming, de begroting en het bestek. Huls Bouwkostenmanagement staat garant voor de kwaliteit en vakkennis van haar ervaren medewerkers. De bouwkundige kosten in een bouwplan vormen de hoofdmoot van de totale investeringskosten. Parate kennis van de bouwsystemen met bijbehorende kostenkengetallen is daarom van groot belang. Welk bouwsysteem kan het beste worden toegepast? Welk prijskaartje hangt daaraan? Gedurende de ontwikkeling van een bouwplan kan de bouwkostendeskundige in elke fase van het ontwerpproces onnodige kosten voorkomen.

Waarom een bouwkostendeskundige

Het werk van de bouwkostendeskundige is bruikbaar in alle fasen van het bouwproces, zij het, dat met het voortschrijden van dat proces, het accent steeds meer op de calculatie komt te liggen.

Calculatie is slechts de eindfase van een meer omvattende bouwkostenkunde. Vooral de eerdere fasen hebben (naar de aard van de opdracht voor het onderzoek) de aandacht. Vooral in die, aan het calculatiewerk van de offertefase voorafgaande ontwerpfase, (of liefst nog eerder) maakt de bouwkostendeskundige zijn functie waar: De bouwkostendeskundige kan een zeer belangrijke rol spelen, die kan leiden tot kostenbesparing en kwaliteitsverhoging. Door vroegtijdig in te spelen op de globale wensen van de opdrachtgever, of op het programma van eisen, dan wel het schetsontwerp van de architect, ontstaat al snel een inzicht in de te verwachten kosten en kunnen waar nodig correcties worden aangebracht, zonder dat dit gepaard gaat met hoge wijzigingskosten. De opdrachtgever krijgt dan namelijk een ontwerp dat nauw aansluit op zowel zijn programma als op zijn gewenste budget. Globaal uitgewerkt betekent dit dat de bouwkostendeskundige:

 • Zelfs nog voor een programma van eisen tot stand is gekomen, de opdrachtgever een globaal inzicht kan verschaffen in de te verwachten stichtings- en exploitatiekosten
 • Een programma van eisen kan vertalen in kosten
 • Behulpzaam kan zijn bij de keuze van een architect
 • Behulpzaam kan zijn bij het bepalen van de hoofdvorm
 • In staat is om al dan niet in samenwerking met de architect alternatieve oplossingen aan te geven
 • Met handhaving van de kosten - kwaliteitsverhouding, wijzigingen kan aanbrengen, die het mogelijk maken het budget te handhaven
 • Behulpzaam kan zijn bij de aanbesteding
 • Inzicht heeft in de vraag - aanbod verhoudingen in de bouw, teneinde de ruimte bij de aanbesteding te kunnen beoordelen.

De architect kan zich niet meer permitteren om in de besteksfase te ontdekken dat het ontwerp te duur is. Het werk van de bouwkostendeskundige voorkomt onzekerheid bij de opdrachtgever en architect.

Fasen

Wij adviseren op gebied van bouwkosten in elke fase van de bouw:

 • Initiatieffase - Budgetraming, haalbaarheidsstudie
  Schetsontwerp - Raming op basis van kengetallen, vergelijking modellen
  Voorlopig ontwerp - Elementenraming
  Definitief ontwerp - Bouwdelenraming
  Bestek - Directiebegroting/inschrijfbegroting
  Aanbesteding - Advies aanbestedingsvorm, controle inschrijfbegroting
  Uitvoering - Controle meer- en minderwerk